Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

INFORMACIO SOBRE LA PRIMERA COBRANÇA DE L'OAGRTL.

A conseqüencia de l'estat d'alerta decretat, es va allargar el termini de pagament d'aquests tributs, el qual va finalitzar el dia 25 de maig de 2020.

DIMARTS 09 JUNY 2020

Durant el mes de febrer es va posar al cobro l'impost sobre vehicles de tracció mecanica deis ajuntaments que tenen delegada la gestió d'aquest imposta l'OAGRTL, així com aquelles taxes que els ajuntaments van decidir passar en aquesta primera cobrança.

Ates que durant el termini de la cobrança en voluntaria l'OAGRTL ha tingut suspes el servei d'atenció al públic presencial i telefonic degut al confinament, es facilitara el pagament durant uns dies, especialment als contribuents persona física que no tenen l'obligació de relacionar-se amb l'administració de forma telematica. Pel que fa a les persones jurídiques i degut al fet que tenen l'obligació de comunicar-se per mitjans electronics amb l'administració pública, d'acord amb l'establert a l'art. 14.2 de la  Llei 39/2015,  reguladora  del  procediment  administratiu comú, s'estara a la situació que concorri en cada cas als efectes de determinar la pertinencia deis recarrecs corresponents.

lmportant

Hem exclos la possibilitat d'emetre documents de pagament de l'e-municipal ja que als ajuntaments sempre sortiria document de pagament amb recarrec. Passat el període citat, es tornara a habilitar el tramit.

Per obtenir aquest nou document de pagament, el ciutada podra obtenir-lo demanant-ho directament a l'OAGRTL facilitant nom i CIF del titular del rebuta través de l'adreça de correu electronic: oagrtl@diputaciolleida .cat. També es pot dirigir per correu electronic a la vostra oficina de referencia. Els correus són els següents:

Es podran emetre aquests nous documents sense recarrec fins el dia 1 de julio! de 2020, data en que finalitza el període d'interposició de recurs contra els padrons aprovats.

 

Oficina de Balaguer

 

E-mail recbalag_@ Qj_putaciolleida.cat

 

Oficina de Cervera

 

E-mail reccervera@Ql_p_utaciolleida.cat

 

Oficina de La Seu d'Urgell

 

E-mail recseu@Ql_p_utaciolleida.cat

 

Oficina de Les Borges Blanques

 

E-mail recborges@diputaciolleida.cat

 

Oficina de Mollerussa

 

 

E-mail recmolle.@QjQutaciolleida.cat

 

Oficina de Solsona

 

E-mail recsolsona.@QjQutaciolleida.cat

 

Oficina de Tarrega

 

E-mail rectarrega@diputaciolleida.cat

 

Oficina de Trernp

 

E-rnaiI rectrem _p_@_g_jQutaciol leida.cat

 

Oficina de Vielha

 

E-mail recviella.@QjQutaciolleida.cat

 

Oficina de Segria

 

E-mail recsegria@diputaciolleida.cat

 

 

Casque el ciutada es dirigeixi a l'ajuntament i no disposi de correu electronic  per poder rebre el document de pagament, ens el podeu demanar per e-mail i os el farem arribar.

 

 

També podeu adrei;:ar els vostres ciutadans al correu electronic de l'OAGRTL facilitat.

 

 

Pel que fa a la incorporació del personal de l'OAGRTL en mode presencial, esta previst que es realitzi quan s'estableixi la fase 2 de desconfinament, d'acord amb el protocol de desconfinament aprovat per Diputació de Lleida per als seus treballadors.

 

 

Salutacions,

 

Lleida, maig de 2020

Document Actions